УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Подели ову вест

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

5. Упис у музичку школу

Члан 58.
Кандидат се уписује у музичку школу према редоследу који се утврђује на основу:
1) успеха на пријемном испиту;
2) успеха у претходном школовању, и то:
– општег успеха у основној музичкој школи;
– општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

Члан 59.
Општи успех у основној музичкој школи, у трајању од шест година, исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају четвртог, петог и шестог разреда и помноже с бројем два (2).
Општи успех у основној музичкој школи, у трајању од четири године, исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају другог, трећег и четвртог разреда и помноже с бројем два (2).
Општи успех у основној музичкој школи, у трајању од две године, исказује се бројем бодова тако што се средња оцена на крају другог разреда помножи с бројем шест (6). Укупан број бодова из ст. 1-3. овог члана заокружује се, пре сабирања, на две децимале.
На основу општег успеха у основној музичкој школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Члан 60.
Општи успех из последња три завршена разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају шестог, седмог и осмог разреда, односно из последња три разреда основне школе које је кандидат завршио и помноже с бројем два (2).
Укупан број бодова из става 1. овог члана заокружује се на две децимале.
На основу општег успеха из последња три разреда основне школе које је завршио, кандидат може да оствари највише 30 бодова.
Кандидат који се упоредо школује у другој средњој школи као редован ученик или студира, остварује 30 бодова по основу општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС КОЈА СЕ ПРЕДАЈЕ 17.06.2021.ГОДИНЕ:
1. пријава за упис- добија се на пулту школе (у пријави унети јмбг ученика и једног родитеља или старатеља)
2. сведочанство о завршеној основној музичкој школи (оригинал или оверена фотокопија),
3. сведочанство о завршеној основној (оригинал или оверена фотокопија) или потврда са просечним оценама последња три разреда,
4. лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за упис у музичку школу

Пријавите се на нашу имејл листу

Будите у току и останите обавештени

Сазнајте више