Пријемни испит

У основну музичку школу може да се упише дете и ученик основне и средње школе који положи пријемни испит за утврђивање музичких способности. Пријемни испит за проверу музичких способности полаже се пре уписа у I разред основне музичке школе. Пријемном испиту за проверу музичких способности могу да приступе сви заинтересовани кандидати, а који испуњавају услове за упис у I разред основне музичке школе.

Основно музичко образовање и васпитање остварује се у трајању од шест година и четири године, у зависности од врсте инструмента, у два образовна циклуса.

У оквиру шестогодишњег основног музичког образовања и васпитања изучавају се следећи инструменти: виолина, виола, виолончело, гитара, клавир, флаута, обоа, кларинет, саксофон, фагот, хорна, труба, тромбон, удараљке и харфа.

У оквиру четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања изучавају се  соло певање, контрабас и туба. 

На пријемном испиту проверава се слух, ритам и музичка меморија. 

Предвиђена старосна граница за упис у I разред основне музичке школе:

  • клавир, виолина, виола, виолинчело, гитара, харфа – 9 година и млађи
  • флаута, кларинет, обоа, саксофон, фагот, хорна, труба, тромбон и удараљке – 11 година и млађи
  • контрабас и туба – 11 година и млађи
  • соло певање женски гласови – 13 година и старије
  • соло певање мушки гласови – 16 година и старији

Кандидати који положе пријемни испит за проверу музичких способности стичу право уписа у I разред основне музичке школе, осим у случају када школа услед просторних капацитета и ограниченог броја који може да прими, није у могућности да упише све кандидате који успешно положе проверу музичких способности. 

Резултати пријемног испита се објављују на табли школе, као и тачан датум и начин уписа.

Пријава за пoлагање пријемног испита за упис у основну музичку школу

Пријаву послати на sekretarijatjsbg@gmail.com

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У I РАЗРЕД СМШ

Пријемни испит полаже се пре уписа у први разред средње музичке школе и могу му приступити кандидати који имају завршену основну музичку школу и кандидати који немају основну музичку школу ако претходно положе испит за проверу нивоа знања завршног разреда основног музичког образовања.

Кандидати који нису завршили редовно основно школовање, а завршили су ОМШ могу да се упишу у СМШ где похађају наставу из уметничких и стручних предмета. 

Пријемни испит полаже се у роковима које дефинише Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са Конкурсом о упису у средње школе и са Правилником о плану и програму наставе и учења за средње музичке школе.

ПРОГРАМ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА СВЕ ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНЕ ОДСЕКЕ:

СОЛФЕЂО:

Мелодијска вежба с листа

Ритмичко читање с листа

Питања из Теорије музике (усмено)

ОДСЕК КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

КЛАВИР

Етида

Полифона композиција

Први став сонате

Композиција по слободном избору

ГИТАРА

Скала

Етида

Композиција по слободном избору

ДУВАЧИ 

Скала дурска и молска

Етида

Композиција по слободном избору

ГУДАЧИ ( сви осим контрабаса)

Скала дурска и молска

Етида

Први став сонате или концерта

КОНТРАБАС

Скала дурска и молска

Етида

Композиција по слободном избору

УДАРАЉКЕ

Композиција за добош

Композиција за ксилофон

Композиција за 2 тимпана

СОЛО ПЕВАЊЕ

Једна вокализа

Једна композиција старог мајстора

Једна песма по слободном избору

ОДСЕК ЗА РАНУ МУЗИКУ

Пријемном испиту на Одсеку за рану музику могу приступити кандидати који имају завршену основну музичку школу, Одсек за класичну музику (виолина, виола, виолончело, флаута, клавир, гитара, соло певање, харфа) односно Одсек за рану музику (виела и ренесансна виолина, виола да гамба, блок флаута, траверсо флаута, лаута, чембало, оргуље, ренесансна харфа и рано певање). Испит се полаже на модерном инструменту или копији историјског инструмента.

Одсек за рану музику – испит се полаже из два дела:

  1. инструмент/рано певање;
  2. солфеђо са теоријом (усмени испит)

БАРОКНА ВИОЛИНА И ВИОЛА И БАРОКНО ВИОЛОНЧЕЛО:

Трооктавна скала са разлагањима двозвука и трозвука и три различита потеза

Два става барокне сонате или концерт – први или други и трећи став

ТРАВЕРСО ФЛАУТА

Скала

Три композиције различитих стилова

ВИОЛА ДА ГАМБА

Скала

Три композиције из епохе ренесасне и раног барока

ЛАУТА

Једна композиција писана у француској табулатури

Једна композиција писана у италијанској табулатури

Једна композиција писана у савременој нотацији

ЧЕМБАЛО

Три композиције различитих стилова

ОРГУЉЕ

Педална етида

Полифони облик

БЛОК ФЛАУТА

Скала 

Двa кoмaдa рaзличите епoхе или стилa

РЕНЕСАНСА ХАРФА

Три кратке композиције

РАНО ПЕВАЊЕ

Две композиције различитих стилова

ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУ ТЕОРИЈУ

Усмени део:

Мелодијска вежба с листа

Ритмичко читање с листа

Писмени део:

Једногласни диктат

Тест из Теорије музике

ГОДИШЊИ ИСПИТ

Полаже се на крају наставног периода текуће школске године из предмета који су дефинисани овим Правилником о плану и програму наставе и учења за средње музичке школе.

ОДСЕК КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

I разред: Главни предмет

II разред: Главни предмет 

III разред: Главни предмет 

IV разред: Матурски испит  

ОДСЕК ЗА РАНУ МУЗИКУ

I разред: Главни предмет

II разред: Главни предмет

III разред: Главни предмет

IV разред: Матурски испит 

ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУ ТЕОРИЈУ

I разред: Солфеђо, Хармонија

II разред: Солфеђо, Хармонија

III разред: Солфеђо, Хармонија

IV разред: Матурски испит