ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

У нашој школи постоје два одсека у основној музичкој школи:

  1. Одсек за класичну музику (обавезни)
  2. Одсек за рану музику (изборни)

 

ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ

Основно музичко образовање траје шест година, односно четири године у зависности од врсте инструмента и остварује се у два образовна циклуса.

 

ШЕСТОГОДИШЊЕ ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Главни предмет – инструмент: клавир, виолина, виола, виолончело, гитара, флаута, обоа, кларинет, саксофон, фагот, хорна, труба, тромбон, удараљке и харфа.

Настава главног предмета је индивидуална у свим разредима. У I, II и III разреду час главног предмета траје 30 минута, а у IV, V  и VI разреду 45 минута и одвија се два пута недељно.

Настава из солфеђа је групна у свим разредима. Час траје 45 минута и одвија се два пута недељно.

Настава теорије музике је групна и похађају је ученици VI разреда. Час траје 45 минута и одвија се једном недељно.

Наставу оркестра похађају ученици IV, V и VI разреда виолине, виоле, виолончела, док остали ученици који свирају друге инструменте похађају наставу хора. Трајење часа је 45 минута. Oдвија се два пута недељно или једном недељно као двочас.

 

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Главни предмет – инструмент: контрабас, соло певање и туба.

Настава главног предмета је индивидуална у свим разредима. У I и II разреду час главног предмета траје 30 минута, а у III и IV разреду 45 минута и одвија се два пута недељно. 

Настава из солфеђа је групна у свим разредима. Час траје 45 минута и одвија се два пута недељно.

Настава теорије музике је групна и похађају је ученици IV разреда. Час траје 45 минута и одвија се једном недељно.

Наставу оркестра похађају ученици III и IV разреда контрабаса, док остали ученици који свирају друге инструменте похађају наставу хора. Трајење часа је 45 минута. Oдвија се два пута недељно или једном недељно као двочас.

Ученици соло певања имају наставу упоредног клавира у свим разредима, која се одвија индивидуално, једном недељно. 

 

ОДСЕК ЗА РАНУ МУЗИКУ

На Одсеку за рану музику изучавају се следећи инструменти: виела и ренесансна виолина, виола да гамба, лаута, историјска харфа, чембало, оргуље, блок флаута, траверзо флаута, шалмај, крумхорн, корнамуза, дулцијан, цинк, корнет, сегбат и ренесансно певање.

На овај одсек уписују се ученици који то желе, а похађају Одсек за класичну музику. Ученици Одсека за класичну музику уписују се у последњој години учења класичног инструмента и то за предмет Рано певање, шалмај, крумхорн, корнамуза, дулцијан, цинк, корнет и сегбат, а за све остале предмете (инструменте) у последње две године школовања. 

Прва година учења инструмента/певања на Одсеку за Рану музику представља проширивање музичког образовања. Како ученици који уче неки од инструмената већ похађају или су завршили класични одсек, час прве године учења свих инструмената и певања на Одсеку за рану музику траје 45 минута, а оцењивање је бројчано.

 

УПИС У I РАЗРЕД ОМШ

Након објаве резултата пријемног испита за проверу музичких способности, они кандидати који су стекли право уписа, врше упис у I разред, према распореду уписа.

ЛИНК: ПРИЈАВА ЗА УПИС У ОМШ

Пријаву послати на: sekretarijatjsbg@gmail.com

ИСПИТИ (годишњи, разредни, поправни, за убрзано напредовање)

ГОДИШЊИ ИСПИТИ

Шестогодишње основно музичко образовање:

  1. ИНСТРУМЕНТ –  ученици III, IV, V  и VI разреда
  2. СОЛФЕЂО – ученици III и VI разреда
  3. ТЕОРИЈА МУЗИКЕ – ученици VI разреда

Четворогодишње основно музичко образовање:

  1. ИНСТРУМЕНТ –  ученици II, III и IV разреда
  2. СОЛФЕЂО –  ученици II и IV разреда
  3. ТЕОРИЈА МУЗИКЕ – ученици IV разреда
  4. УПОРЕДНИ КЛАВИР – ученици II и IV разреда соло певања

Распоред полагања годишњих испита објављује се благовремено на огласној табли школе.

 

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ

Разредни испит полажу ученици који, у току школске године, нису похађали више од трећине укупног броја часова, а утврди се да нису савладали садржај наставног програма за тај разред.

Ученици такође полажу разредни испит из предмета из којег није одржано више од трећине часова утврђених наставним планом.

Ученици који добију негативну оцену на разредном испиту полажу поправни испит у августовском року, а ученици завршног разреда у јунском и августовском року.

Ученици који иду на разредни испит врше пријављивање у испитном року који одреди школа.

Распоред полагања разредних испита објављује се благовремено на огласној табли школе.

 

ПОПРАВНИ ИСПИТИ

Поправни испит полажу ученици са недовољном оценом из предмета из којег се не полаже годишњи испит и ученици са недовољном оценом на годишњем испиту из солфеђа, теорије музике и упоредног клавира.

Ученици са недовољном оценом на годишњем испиту из главног предмета не могу да полажу поправни испит. Ученик који има до две недовољне закључне оцене полаже поправни испит у августовском року, а ученик завршног разреда у јунском и августовском року.

 

ИСПИТИ ЗА УБРЗАНО НАПРЕДОВАЊЕ

Ученик који се истиче знањем и способностима може да заврши школу у року краћем од шест, односно четири године. У току једне школске године ученик може да заврши два разреда.

На предлог наставника главног предмета, уз сагласност наставника солфеђа и психолога, Наставничко веће утврђује испуњеност услова за брже напредовање ученика.

Испити за убрзано напредовање се организују у јануарском и априлском року. Ученици који излазе на испит за убрзано напредовање врше пријављивање у испитном року који одреди школа.

Распоред полагања испита за убрзано напредовање објављује се благовремено на огласној табли школе.

Пријаву послати на: pom.dir.jsbg@gmail.com

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ