СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

 1. У нашој школи постоје три одсека у средњој  музичкој школи:
 2. Одсек за класичну музику – образовни профил: музички извођач класичне музике
 3. Одсек за музичку теорију – образовни профил: музички сарадник
 4. Одсек за рану музику – образовни профил: музички извођач ране музике

ГЛАВНИ ПРЕДМЕТИ ПО ОДСЕЦИМА:

 1. Одсек класичне музике: виолина, виола, виолончело, контрабас, флаута, обоа, кларинет, саксофон, фагот, хорна, труба, тромбон, удараљке, клавир, оргуље, чембало, гитара или соло певање
 2. Одсек за рану музику: Рани инструменти (барокна виолина и виола, барокно виолончело, виола да гамба, лаута, чембало, оргуље, блок флаута, траверсо флаута) или рано певање
 3. Одсек за музичку теорију – солфеђо/хармонија

За ученике који се определе да гимназијску наставу похађају у нашој школи обезбеђена је комплетна општеобразовна настава предвиђена за средње музичке школе.

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА И РАЗРЕДИМА

ОДСЕК КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

Образовни профил: Музички извођач класичне музике

Стручни предмети1. разред2. разред3. разред4. разред
Часова недељноЧасова недељноЧасова недељноЧасова недељно
 Главни предмет: инструмент или соло певање3333
 Солфеђо 2222
 Хармонија2211
 Музички облици 122
 Музички инструменти 1  
 Контрапункт  12
 Етномузикологија11  
 Историја музике са упознавањем музичке литературе 222
 Национална  историја музике   1
 Камерна музика1122
 Читање са листа1111
 Клавирски дуо (за ученике клавира) 1111
 Оркестар-хор2222
 Упоредни клавир (сви осим ученика клавира)1111
 Италијански језик (за соло певаче)2222
Општеобразовни предмети1. разред2. разред3. разред4. разред
Часова недељноЧасова недељноЧасова недељноЧасова недељно
 Српски језик и књижевност3333
 Енглески језик2222
 Италијански језик2222
 Филозофија   2
 Психологија    2 
 Социологија  1  
 Историја 2 2 1 
 Математика2222
 Физика1   
 Информатика1 1 11
 Физичко васпитање2222
 Грађанско васпитање-верска настава1111

ОДСЕК ЗА РАНУ МУЗИКУ

Образовни профил: Музички извођач ране музике

Стручни предмети1. разред2. разред3. разред4. разред
Часова недељноЧасова недељноЧасова недељноЧасова недељно
 1.  
Главни предмет (инструмент или рано певање)3333
 1.  
Извођачка пракса и познавање литературе1111
 1.  
Заједничко музицирање2233
 1.  
Средњевековно и ренесансно свирање и певање1111
 1.  
Басо континуо(ученици чембала и оргуља)1111
 1.  
Упоредни клавијатурни инструменти (сви осим ученика чембала и оргуља) 1111
 1.  
Солфеђо 2222
 1.  
Музички инструменти 1  
 1.  
Хармонија2211
 1.  
Контрапункт  12
 1.  
Историја музике са упознавањем литературе 222
 1.  
Музички облици 122
 1.  
Етномузикологија11  
 1.  
Национална  историја музике   1
Општеобразовни предмети1. разред2. разред3. разред4. разред
Часова недељноЧасова недељноЧасова недељноЧасова недељно
 1.  
Српски језик и књижевност3333
 1.  
Енглески језик2222
 1.  
Италијански језик2222
 1.  
Филозофија   2
 1.  
Психологија    2 
 1.  
Социологија  1  
 1.  
Историја 2 2 1 
 1.  
Математика2222
 1.  
Физика1   
 1.  
Информатика1 1 11
 1.  
Физичко васпитање2222
 1.  
Грађанско васпитање-верска настава1111

ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУ ТЕОРИЈУ

Образовни профил: Музички сарадник

Стручни предмети1. разред2. разред3. разред4. разред
Часова недељноЧасова недељноЧасова недељноЧасова недељно
 Солфеђо 3333
 Хармонија 2 2 2 2
 Хармонска пратња2   
 Аранжирање 111
 Музички облици 122
 Музички инструменти 1  
 Контрапункт  22
 Етномузикологија 11  
 Историја музике са упознавањем музичке литературе 222
 Национална  историја музике   1
 Клавир  2222
 Хор2222
 Хорске партитуре 11 
 Дириговање  22
 Увод у компоновање   2
Општеобразовни предмети1. разред2. разред3. разред4. разред
Часова недељноЧасова недељноЧасова недељноЧасова недељно
 Српски језик и књижевност3333
 Енглески језик2222
 Италијански језик2222
 Филозофија   2
 Психологија    2 
 Социологија  1  
 Историја 2 2 1 
 Математика2222
 Физика1   
 Информатика1 1 11
 Физичко васпитање2222
 Грађанско васпитање-верска настава1111

ИСПИТИ (годишњи, разредни, поправни, за убрзано напредовање)

 

ГОДИШЊИ ИСПИТИ

Полаже се на крају наставног периода текуће школске године из предмета који су дефинисани  Правилником о плану и програму наставе и учења за средње музичке школе.

 

ОДСЕК КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

I разред: Главни предмет

II разред: Главни предмет 

III разред: Главни предмет 

IV разред: Матурски испит  

ОДСЕК ЗА РАНУ МУЗИКУ

I разред: Главни предмет

II разред: Главни предмет

III разред: Главни предмет

IV разред: Матурски испит 

ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУ ТЕОРИЈУ

I разред: Солфеђо, Хармонија

II разред: Солфеђо, Хармонија

III разред: Солфеђо, Хармонија

IV разред: Матурски испит  

 

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ

Разредни испит полажу ученици који, у току школске године, нису похађали више од трећине укупног броја часова, а утврди се да нису савладали садржај наставног програма за тај разред.

Ученици такође полажу разредни испит из предмета из којег није одржано више од трећине часова утврђених наставним планом.

Ученици који добију негативну оцену на разредном испиту полажу поправни испит у августовском року, а ученици завршног разреда у јунском и августовском року.

Ученици који иду на разредни испит врше пријављивање у испитном року који одреди школа.

Распоред полагања разредних испита објављује се благовремено на огласној табли школе.

 

ПОПРАВНИ ИСПИТИ

Поправни испит полажу ученици са недовољном оценом из предмета из којег се не полаже годишњи испит. Ученици са недовољном оценом на годишњем испиту из главног предмета не могу да полажу поправни испит. Ученик који има до две недовољне закључне оцене полаже поправни испит у августовском року, а ученик завршног разреда у јунском и августовском року.

 

ИСПИТИ ЗА УБРЗАНО НАПРЕДОВАЊЕ

Ученик који се истиче знањем и способностима може да заврши школу у року краћем од четири године. У току једне школске године ученик може да заврши два разреда.

На предлог наставника главног предмета, уз сагласност одељењског старешине, наставника солфеђа и психолога, Наставничко веће утврђује испуњеност услова за брже напредовање ученика.

Испити за убрзано напредовање се организују у јануарском и априлском року. Ученици који излазе на испит за убрзано напредовање врше пријављивање у испитном року који одреди школа.

Распоред полагања испита за убрзано напредовање објављује се благовремено на огласној табли школе.

Пријаву послати на direktor.slavenski@slavenski.edu.rs

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА