Календар за ОМШ и СМШ 2023/24

Календар СМШ 2023-2024 Календар ОМШ 2023-2024  

ПРАВИЛНИК o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. годину

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 […]

ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – […]

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средње школе за школску 2021/2022 годину

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средње школе за школску 2021/2022 годину

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022 годину

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022 годину

Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину

„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/21, 17/21 и 1/22   На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси   ПРАВИЛНИК O КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. […]

Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022. годину

Члан 1. Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину. Члан 2. Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада. Члан 3. Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта. […]

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021_2022. годину

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021_2022. годину

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021_2022. годину