Правна акта школе:

ДОПУНA ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВАУ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ"

ПРАВИЛНИК О БРОЈУ ЧЛАНОВА, САСТАВУ И НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОР

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

Правилник о заштити података о личности

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

ПЛАН РАДА за школску 2019/2020. годину

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА Музичке школе ,, Јосип Славенски"

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ИСПИТИМА Музичке школе ,, Јосип Славенски" у Београду

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О РАДУ Музичке школе ,,Јосип Славенски"

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ"

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ од школске 2019/2020. до школске 2023/2024.

Правилник о накнади путних трокова запослених

Наставни план и програм за основну школу
Правилник о оцењивању у основној школи
Наставни план и програм за средњу школу
Правилник о оцењивању у среднњој школи

Пословник о раду савета родитеља
Правила понашања
Правила одевања
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију
Правилник о раду
Правилник о мерама начину и поступку заштите и безбедности ученика
Етички кодекс
Пословник о раду школског одбора
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона
Правилник о средствима ђачког фонда
Правилник о правима обавезама и одговорности ученика
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Пословник о раду ученичког парламента
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Пословник о раду наставничког већа
Правилник о испитима и оцењивању
Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања
Статут
Правилник о дисциплинској одговорности запослених
Правилник о награђивању ученика   Измене правилника о награђибању ученика
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правила заштите од пожара

ПРАВИЛНИК О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СА РАЧУНА "СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ" МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "ЈОСИП СЛАВЕНСКИ"

ПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА
Правилпик о условима и поступку напредовања и сустизања разреда ученика Музичке школе "Јосип Славенски"

Информатор о раду Музичке школе - ажурирано у септембру 2018. године