ОБАВЕШТЕЊЕ о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија, за потребе Музичкe школe „Јосип Славенски“ из Београда ЈН бр. 1.1.1/18

МУЗИЧКА ШКОЛА

„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“

Радослава Грујића 2а

11000 Београд

Број: 27/17

Датум: 12.03.2018. године

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2)Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Музичка школа „Јосип Славенски“ из Београда,

о б ј а в љ у ј е

П О З И В

за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија

ЈН бр. 1.1.1/18

 

 1. Назив наручиоца:Музичка школа „Јосип Славенски“.
 1. Адреса:Радослава Грујића 2а, 11000 Београд.
 1. Врста наручиоца:Просвета.
 1. Интернет страница наручиоца:www.slavenski.edu.rs
 1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
 1. Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.
 1. Назив и ознака из општег речника набавки:09310000 - електрична енергија.
 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 1. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта наручиоца.
 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Музичка школа „Јосип Славенски“., Радослава Грујића 2а, 11000 Београд– Лицу за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте:»Понуда за јавну набавку набавка добара – електрична енергија ЈН бр. 1.1.1/18 НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, мејл и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до 23.03.2018. године до 12:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 23.03.2018. годинеу 13:00 часова, у просторијама школе, на адреси: Музичка школа „Јосип Славенски“, Радослава Грујића 2а, 11000 Београд.Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Лицуза спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.
 1. Рок за доношење одлуке: 10 (десет)дана од дана отварања понуда.
 1. Контактлице:
 • Драгомир Крстовић, дипл. инж. електр., службеник за јавне набавке
 • Факс: 011/3470-519
 • Мејл: office@kgbnabavke.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА