Одлука о додели уговора

ЈН_електрична енергија - Обавештење о закљученом уговоруМУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“
Радослава Грујића 2а
11000 Београд
Број: 27/23
Датум: 23.02.2016. године


На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)


о б ј а в љ у ј е
П  О  З  И  В

за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија
 
ЈН бр. 1.1.1/16


1.    Назив наручиоца: Музичка школа „Јосип Славенски“.

2.    Адреса: Радослава Грујића 2а, 11000 Београд.

3.    Врста наручиоца: Просвета.

4.    Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

5.    Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.

6.    Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 - електрична енергија.

7.    Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена.

8.    Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.

9.    Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Музичка школа „Јосип Славенски“, Радослава Грујића 2а, 11000 Београд – Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку набавка добара – електрична енергија ЈН бр. 1.1.1/16 – НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, мејл и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до 04.03.2016. године до 12:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

10.    Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 04.03.2016. године у 13:00 часова, у канцеларији секретара школе, на адреси: Музичка школа „Јосип Славенски“, Радослава Грујића 2а, 11000 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

11.    Рок за доношење одлуке: 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

12.    Контакт лице:

Драгомир Крстовић, дипл. инж. електр., службеник за јавне набавке

Факс: 011/3470-519
Е-mail: office@kgbnabavke.rs

Преузмите конкурсну документацију