Грађевински радови-Обавештење о закљученом уговору
МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ

Радослава Грујића 2а            

11000 Београд

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2)Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12),

о б ј а в љ у ј е

П О З И В

за подношење понуда за набавку радова – занатски радови на инвестиционом одржавању просторија школе

у поступку јавне набавке мале вредности

ЈН бр. 04/14

 

 1. Назив наручиоца:Музичка школа „Јосип Славенски“.
 1. Адреса:Радослава Грујића 2а, 11000 Београд.
 1. Врста наручиоца:Просвета.
 1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности .
 1. Опис предмета јавне набавке: Набавка радова – занатски радови на инвестиционом одржавању просторија школе Музичке школе „Јосип Славенски“из Београда.
 1. Назив и ознака из општег речника набавки:45400000 – Завршни грађевински радови.
 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 1. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки.
 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу:Музичка школа „Јосип Славенски“,Радослава Грујића 2а, 11000 Београд – Комисијиза јавну набавку, или лично предајом у у секретаријату школе, са назнаком на лицу коверте:»Понуда за јавну набавку радова – занатски радови на инвестиционом одржавању просторија школе ЈН бр. 04/14 НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, е-маил и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки тј. до: 10.12.2014. године до 11:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 1. Место време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 10.12.2014. године у 12:00 часова, у канцеларији секретараМузичке школе „Јосип Славенски“, Радослава Грујића 2а, 11000 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.
 1. Рок за доношење одлуке: 10 (десет)дана од дана отварања понуда.
 1. Контактлице:

Драгомир Крстовић, дипл. инж.

Преузмите конкурсну документацију