На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 124/12) Музичка школа „Јосип Славенски“ из Београда,

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара –

Електрична енергија за потребе Музичке школе „Јосип Славенски“ из Београда

 

  1. Назив и адреса Наручиоца: Музичка школа „Јосип Славенски“, Радослава Грујића 2а, 11000 Београд.
  1. Предмет јавне набавке: Набавка добара – Електрична енергија.
  1. Ознака из Општег речника набавке: Електрична енергија.

 

Шифра из Општег речника набавки: 09310000