О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору ЈН бр. 1.3.2/19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о продужењу рока за подношење понуда

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“
Радослава Грујића 2а
11000 Београд
Број: 32/89

Датум: 22.11.2019. године

 

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2)Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Музичка школа „Јосип Славенски“ из Београда,

 

о б ј а в љ у ј е

П О З И В

за подношење понуда за јавну набавку добара – Систем за аутоматско откривање и сигнализацију пожара

ЈН бр. 1.3.2/19

 

 

 1. Назив наручиоца: Музичка школа „Јосип Славенски“.
 1. АдресаРадослава Грујића 2а, 11000 Београд.
 1. Врста наручиоцаПросвета. 
 1. Интернет страница наручиоца: www.slavenski.edu.rs
 1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
 1. Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – Систем за аутоматско откривање и сигнализацију пожара.
 1. Назив и ознака из општег речника набавки31625100 – Систем за откривање пожара, 45343000 – Радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту.
 1. Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена.
 1. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта наручиоца.

 

 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Музичка школа „Јосип Славенски“., Радослава Грујића 2а, 11000 Београд– Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте:»Понуда за јавну набавку набавка добара – електрична енергија ЈН бр. 1.3.2/19НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, мејл и ознаку предмета јавне набавке.

 

Рок за подношење понуда је до 03.12.2019. године до 10.30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 

 1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 03.12.2019. годинеу 11.00 часова, у просторијама школе, на адреси: Музичка школа „Јосип Славенски“, Радослава Грујића 2а, 11000 Београд.Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

 

 1. Рок за доношење одлуке: 10 (десет)дана од дана отварања понуда.

 

 1. Контакт лице:
 • Драгомир Крстовић, дипл. инж. електр., службеник за јавне набавке
 • Факс: 011/3470-519
 • Мејл: office@kgbnabavke.rs

Конкурсна документација