Правна акта школе:

Пословник о раду савета родитеља
Правила понашања
Правила одевања
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију
Правилник о раду
Правилник о мерама начину и поступку заштите и безбедности ученика
Етички кодекс
Пословник о раду школског одбора
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона
Правилник о средствима ђачког фонда
Правилник о правима обавезама и одговорности ученика
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Пословник о раду ученичког парламента
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Пословник о раду наставничког већа
Правилник о испитима и оцењивању
Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања
Правилник о организацији рада и систематизацији
Статут
Правилник о дисциплинској одговорности запослених
Правилник о награђивању ученика   Измене правилника о награђибању ученика
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правила заштите од пожара

План рада за школску 2017-2018
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.